Ви є тут

Обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017 -2021 роки

 

Найменування закладу Заплановано:  17800,0 тис.грн. Виконано: 55484,6тис.грн
Забезпечення раннього виявлення злоякісних новоутворень в закладах первинної медико-санітарної допомоги шляхом підвищення ефективності медичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими на передпухлинні захворю-вання

У лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я створена мережа кабінетів патології шийки матки, які оснащені необхідною лікувально-діагностичною апаратурою і виробами медичного призначення. Жіночі консультації оснащені  кольпоскопами та кріодеструкторами. У центральних районних лікарнях відкриті чоловічі оглядові кабінети. З загального числа осіб, у яких вперше діагностовано рак шийки матки частка осіб виявлених під час профілактичних оглядів у 2017 році  складає 33,3%, серед них  50% хворих мали I-IIст. захворювання. (2016 рік – 25,9% і 44,4%) Відповідні показники серед вперше захворівших на рак молочної залози  становлять 48,6% та 74,3% (2016 рік – 40,1% і 72%).

Відсоток первинних онкохворих, у яких захворювання виявлено при профілактичних оглядах, має тенденцію до збільшення (2016 рік -26,1%, 2017 рік – 28,6%).  

Підготовка лікарів загальної мережі з питань онкології здійснюється на спеціальних 5-дених курсах тематичного удосконалення на базі ООД, також організовано навчання фельдшерів ФАПів та медичних сестер амбулаторій ЗПСМ з питань раннього виявлення онкологічних захворювань.

Використання і впровадження скринінгових програм в ЛПЗ області з метою раннього виявлення передпухлинних і злоякісних новоутворень, зокрема раку ш/матки, молочної залози та інших візуальних локалізацій; використання електронних систем цитологічного скринінгу

В області запроваджено скринінгове цитологічне обстеження жінок під час проходження профілактичних оглядів в загально лікарняній мережі. В програмі скринінгу раку шийки матки беруть участь всі райони області. В цитологічному відділенні обласного патолого-анатомічного бюро розроблена і працює автоматизована програма скринінгу раку шийки матки, в якій збирається персоналізована інформація щодо обстежених  жінок. Щорічно цитологічним скринінгом охоплено близько 150 тисяч жінок.  У 2017 році підлягало обстеженню 478974 жінок, обстежено 148914 (31,1%), виявлено патології всього 23071 (20,98%), у т.ч. передпухлинної 368 (1,6%), раку 6 (0,03%).                            

На 2018 рік підлягає обстеженню 478974 жінки, І кварталі 2018 року обстежено 39209 (8,2%), виявлено патології 6146 (21,8%), у т.ч. передпухлинної 87(1,4%), раку 1 (0,02%). Ситуація ускладнюється демографічною кризою в області, відзначається зменшення загальної  кількості жіночого населення, прошарок осіб віком від 45 років складає 42,2%.

В області організований  скринінг пухлин молочної залози  з застосуванням наступних етапів: 1. збір повної інформації про наявність факторів, які сприяють виникненню раку молочної залози, 2. проведення огляду та пальпації молочних залоз у жінок з метою поперед­нього розподілу оглянутих на групи за ступенем ризику для подальшого поглибленого їх обстеження та 3. мамографія та УЗД молочних залоз. Жінки з виявленою  патологією включаються до диспансерної групи та направляються на обстеження до мамолога.

Заклади області потребують дооснащення мамографами. На сьогоднішній день мамо графи працюють на базі обласного онкологічного диспансеру, Прилуцької та Ніжинської ЦМЛ, Новгород-Сіверської ЦРЛ, міських лікарнях  №1 та №2 м.Чернігова.   У 2017 році було проведено мамографічний скринінг раку молочної залози серед жінок педагогів працездатного віку, під час якого було обстежено  1949 жінок (використано 125 тис.грн.). Було виявлено 7 випадків раку молочної залози на ранніх стадіях, 169 – доброякісної патології.                                  

У   І кварталі 2018 року мамографічний скринінг проведений 109 жінкам. Виявлено 18 випадків доброякісної патології.

Забезпечення обласного онкологічного диспансеру сучасними пересувними мамографічними комплек-сами для ранньої діагностики злоякісних новоутворень молочної залози. Фахівцями обласного онкологічного диспансеру в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020    підготовлено проект «Забез-печення пересувними мамографічними комплексами Чернігівського обласного онкологічного диспансеру для ранньої діагностики новоутворень молочної залози» 
Залучення засобів масової інформації до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкозахворювань.

З метою інформування населення області з питань профілактики і ранньої діагностики злоякісних новоутворень лікарями лікувально-профілактичних закладів області проведено 91 телепередача, 57 радіопередач, підготовлені матеріали для 168 статей в пресу, 368 – в інтернет-видання.

 В рамках Всесвітнього дня боротьби з раком 4.02.2017 року та  Всеукраїнського дня боротьби з захворюванням на рак молочної залози 20.10.2017р. в поліклініці диспансеру проведено «дні відкритих дверей». У 2017 підготовлено і розповсюджено 6,5 тисячі тематичних буклетів, розміщено 3 білбордів з постерами на тему ранньої діагностики захворювань молочної залози та раку шийки матки.

У 2017 році громадська волонтерська організація «Вікторія», забезпечила психологічною підтримкою 370 жінок, хворих на рак молочної залози, протезами 1076 жінок, білизною – 2648, компресійними рукавами - 777.

Залучення обласної та міських теле-радіокомпаній до створення щомісячних теле та радіопередач з питань ранньої діагностики онкозахворювань та сприяння запровадженню тематичних публікацій та матеріалів у періодичних друкованих виданнях.

У 2017 році фахівці обласного онкологічного диспансеру щомісяця проводили тематичні виступи-інтервью в програмі обласного телебачення «Ескулап» (8 виступів), загалом з питань профілактики і ранньої діагностики злоякісних новоутворень лікарями лікувально-профілактичних закладів області було проведено 91 телепередача та 57  радіопередач, підготовлені матеріали для 168 статей в пресу, 368 – в інтернет-видання.

Забезпечення підвищення рівня онкологічної грамотності та онконастороги лікарів загально-лікувальної мережі.

У 2017році на базі обласного онкологічного диспансеру підготовлено з питань онкології 108 лікарів загальнолікувальної мережі. На курсах удосконалення підвищили кваліфікацію 29 лікарів і 26 медичних сестер диспансеру

В роботі конгресів, з’їздів, науково-практичних конференцій брали участь 18 лікарів, з них 4 в Європейських країнах. Лікарями диспансеру підготовлено 3 наукові друковані роботи.

Проведено 16 виїздів бригади лікарів диспансеру в лікувально-профілактичні заклади області, проконсультовано 1343 хворих.

У 8-ми районах області проведені виїзні навчальні семінари для лікарів з питань ранньої діагностики і пухлинних захворювань грудної клітки.

 У 1 кварталі 2018 року - підготовлено 31 лікар загальнолікувальної мережі. На курсах удосконалення підвищили кваліфікацію 3 лікарі і 10 медичних сестер диспансеру. В роботі науково-практичних конференцій брали участь 4 лікарі диспансеру.

Проведення науково-практичних конференцій для лікарів області з актуальних питань онкології.

Фахівцями обласного онкологічного диспансеру у 2017 році організовано та проведено 3 регіональні науково-практичні конференції («Персоніфіковане лікування раку», «Сучасні методи лікування кісткових метастазів», «Актуальні питання онкоурології»), в роботі яких прийняли участь лікарі медичних закладів області, представники інших областей України. Під час конференцій лікарями – хірургами диспансеру проводилися майстер-класи по застосуванню сучасних методів оперативних втручань.

Забезпечення проведення щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення. З метою забезпечення постійного моніторингу рівнів захворюваності на онкологічну патологію в розрізі адміністративних територій області забезпечено постійне ведення Канцер-реєстру. Онкоепідеміологічні дані щоквартально доводяться до відома центральних районних лікарень для прийняття врахування в плануванні роботи.
Забезпечення функціонування сайту облонкодиспансеру

З 2017 році забезпечено ведення веб-сайту онкодиспасеру з регулярним наповненням його інформацією з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкозахворювань. Ведуться окремі рубрики для пацієнтів, лікарів та громадськості, проводиться електронне анкетування та забезпечено зворотній зв’язок з пацієнтами. 

Забезпечення надання онкохворим стаціонарної допомоги в обласному онкологічному диспансері з використанням комплексу сучасних методів діагностики, хірургічного, променевого, хіміотерапевтичного лікування відповідно до затверджених стандартів світового досвіду.

КЛПЗ „Чернігівський обласний онкологічний диспансер” є провідним закладом, який надає висококваліфіковану спеціалізованої онкологічну допомогу населенню області. Потужність диспансеру – 340 ліжок (240 онкологічних, 60 радіологічних, 40 гематологічних), поліклінічне відділення фактично на 420 відвідувань у зміну.

У поліклінічному відділенні диспансеру прийнято 109019 хворих, на 3,9% більше минулого року. В амбулаторних умовах виконано 4269 операцій. У денному стаціонарі проліковано 2437 хворих.

В диспансері проводяться органозберігаючі операції при раку нирки, торакальні операції, лапароскопічні, ортопедичні, евісцірації малого тазу. Запроваджено в практику дослідження онкомаркерів, імуногістохімічних досліджень, генотипування. Диспансер співпрацює з Гомельським обласним клінічним онкологічним диспансером республіки Білорусь, онко-центром Польщі, кафедрами  хірургії НМАПО, ХМАПО.

Протягом 2017 року придбано медичної апаратури, у т.ч. ендоскопічної, іншої та обладнання на загальну суму  5630,0 тис. грн, протягом І кварталу 2018 року – 1150,0 тис грн

Дооснащення обласного  онкологічного диспансеру сучасною діагностичною і лікувальною апаратурою:
- лапароскопом,
- фіброгастроскопом,
- фіброколоноскопом,
- фібробронхоскопом,
- фіброцистоскопом,
- заміна рентгентрубки для КТ тощо та забезпечення її технічним супроводом

У 2017 році обласний онкологічний диспансер дооснащено лапароскопом, фібро гастроскопом, фіброколоноскопом, апаратом ультразвукової діагностики, на що витрачено 2438,5 тис. грн..

Протягом І кварталу 2018 року закуплено фіброцистоскоп та фібро гастроскоп, на що витрачено 658,7 тис грн.

Проведена процедура закупівлі ренгентрубки для комп’ютерного томографа.

Будівництво корпусу для лінійного прискорювача КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер"

У 2017 році в рамках проекту «Встановлення сучасного радіотерапевтичного комплексу цифрового лінійного прискорювача» було здійснено будівництво двоповерхової будівлі корпусу для лінійного прискорювача. Загальна вартість робіт будівництва захисного бункера: 21,1 млн. грн.  Будівництво завершено.

Придбання медичного лінійного прискорювача з комплексом обладнання

Обласний онкологічний диспансер оснащений лінійним прискорювачем, вартість якого склала: 57,5 млн. грн., вартість додаткового обладнання (комп’ютерний томограф) 24,5 млн. грн.

Забезпечення обласного онкологічного диспансеру хіміотерапевтичними препаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих Чернігівської області. Забезпечення пацієнтів обласного онкологічного диспансеру хіміотерапевтичними препаратами та препаратами супроводу здійснюється за кошти державного та обласного бюджетів .У 2017 році на ці цілі використано 5905,6 тис грн. коштів обласного бюджету.
Забезпечення проведення імунногістохімічних дослід-жень у пацієнтів з агресивними, швидкопрогресуючими та рідкісними формами пухлин У 2017 році запроваджено проведення імунногістохімічних досліджень у пацієнтів з агресивними, швидкопрогресуючими та рідкісними формами пухлин, обстежено 200 осіб. 
Удосконалення системи психологічної підтримки онкохворих та членів їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів громадських організацій.

Психологічна підтримка онкохворих та членів їх сімей здійснюється силами лікарів, середнього медичного персоналу та представників волонтерських організацій. Проводяться тематичні  навчальні семінари для медичних працівників з питань особливостей психології онкохворих (2017 рік – 9 семінарів, у І кварталі – 2 семінари).

У 2017 році громадська волонтерська організація «Вікторія» забезпечила психологічною підтримкою 370 жінок, хворих на рак молочної залози, протезами 1076 жінок, білизною – 2648, компресійними рукавами – 777, протягом кварталу психологічна допомога надана 79 жінкам, хворим на рак молочної залози; 99 жінок отримали протези молочної залози, 263 – спеціальну білизну, 73 – компресійні рукава. 

Створення в облонко-диспансері відділення спеціалізованої паліативної допомоги онкологічним хворим. Надання паліативної допомоги здійснюється на стаціонарних ліжках гематологічного, хіміотерапевтичного та абдомінального відділень обласного онкологічного диспансеру. Протягом 2017 року в закладі проліковано 76 осіб з онкологічними хворобами в термінальних стадіях,  протягом І кварталу – 28 осіб.На надання даного лікування витрачено 193,8 тис.грн. 
Створення в районах і містах області паліативних відділень для лікування онкохворих за рахунок перепрофілізації ліжкового фонду. З метою модернізації мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, в Чернігівській області проводиться перепрофілювання лікарень у сільські лікарські амбулаторії, здійснюється перепрофілізація ліжок ЦРЛ. На вивільнених площах створюються відділення паліативної (хоспісної) допомоги. У 2017 році функціонувало 129 ліжок хоспісної (паліативної) допомоги.  
Забезпечення участі спеціалістів обласного онкологічного диспансеру у міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах, програмах з обміну спеціалістів і  стажування

У 2017 році в роботі конгресів, з’їздів, науково-практичних конференцій брали участь 18 лікарів, з них 4 в Європейських країнах, до участі в яких лікарями диспансеру підготовлено 3 наукові друковані роботи.

У І кварталі 2018 році в роботі науково-практичних конференцій брали участь 4 лікарі диспансеру.

Обласний онкологічний диспансер включено до Східноєвропейської Асоціації онкогінекологів, Української  асоціації медичного туризму.

7 фахівців диспансеру є членами міжнародних професійних асоціацій. 

Впровадження електронної амбулаторної карти та створення її електронної бази

У 2017 році в диспансері проведена робота по впровадженню програми «Електронна поліклініка», введена в дію електронна база реєстрації пацієнтів, запроваджена єдина електрона картка пацієнта, сформована внутрішньо лікарняна комп’ютерна мережа. Закуплені інформаційні монітори та термінали. На зазначені цілі витрачено 122 тис. грн.

Створення Саll-центру Проводиться робота по створенню Саll-центра для забезпечення встановлення ефективної, зручної та швидкої комунікації пацієнт-лікар.
Забезпечення функціонування системи інформатизації Створена та налагоджена робота локальної комп’ютерної мережі, система електронного документообігу. На зазначені цілі витрачено 600 тис.грн.